Риби и такъми за черна мряна

Риболов на черна мряна това е една от най-разпространените начини на риболов и най- интересен. Рибите се държат в бързите с бърза вода. Черната мряна е много борбена при борбата. Именно затова и рибарите се насочват към този начин на риболов към речния риболов на черна мряна. По нашите реки. Риболовът и е много динамичен вирове и най-често на плитките разлети места и течението и придават още повече съпротива. По времето на този сезон един от най-успешните методи за риболов на тази риба е на дъно – така нареченото “леко дъно”. Това е много интересна система и с нея обикновено се лови в плитките разливи, където няма друг начин, по който да подадем стръвта, като за този сезон и този метод е от значение големината на реката и това дали тя е мътна. Разбира се има няколко основни видове стръв, на които можем да ловим успешно през този месец. За бистра и малка вода най-резултатната стръв е зеленката, както и мамарецьт. При доста по голяма вода е по-голяма, но отново бистра, добър резултат дават ручейниците. Това е доста подходяща стръв, към която мряната има особено предпочитание, Когато обаче водата е мътна, рибите се ориентират предимно по нюх. За такива условия най-подходящата стръв е торният червей. Той е доста ароматен и рибите го усещат на момента. Така нареченото “леко дъно“ е много лесен монтаж и едва ли някой от вас ще се затрудни при направата му. Линията се подава по диагонал на течението, като се оставя то да я понесе, докато не се спре в някой камък. Или най-добре да сме наджапали в реката и да подаваме линията по посока на течението и да държим въдицата перпендикулярно на него. Кълваното на рибата е много рязко и отчетливо, като се усеща или на върха на пръчката, или на пръста, ако държим влакното. За да направим линията, първоначално на основното влакно нанизваме свободно едно 5-6-грамово олово. След него връзваме един микро вирбел, в който се спира оловото. Вирбелът също спомага линията да не ви се усуква. За другия край на вирбела слагаме повода, който е необходимо да е от порядъка на 25 см.

Пламен Панталеев